• 0
 • 0
 • 0
 • 0

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε 01.01
“ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ&Α’’

ΕΚΔΟΣΗ: 2
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/06/2023
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 085412602000
ΕΠΩΝΥΜΊΑ: ΚΟΡΔΕΛΛΟΠΟΙΙΑ VOSTEX IKE Α.Φ.Μ.: 099487380

H «ΚΟΡΔΕΛΟΠΟΙΪΑ VOSTEX I.K.E», είναι μία δυναμική εταιρεία παραγωγής και εμπορίας κορδελών, κορδονιών, ελαστικών, ζωνών και αξεσουάρ παραγωγής ενδυμάτων, με συνεχώς διευρυνόμενη εξαγωγική δραστηριότητα.

Οι αδελφοί Μάκης και Χάρης Βοσταντζόγλου συνεχίζουν μία οικογενειακή παράδοση στον κλάδο και είναι η τρίτη γενιά που συνεχίζει την εταιρεία που ιδρύθηκε το 1926.

Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015, ISO14001:2015 και ISO 45001:2018, με βάση:

 • Τις σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει με τους πελάτες και συνεργάτες της, σε μεγάλο βάθος χρόνου.
 • Τη συστηματική αξιοποίηση των προτάσεων αλλά και των παρατηρήσεων πελατών και συνεργατών ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της.
 • Την τήρηση όχι μόνο των νομοθετικών αλλά και των ουσιαστικών μέτρων για την προστασία του Περιβάλλοντος και της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων.

Στα πλαίσια του Συστήματος Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας που εφαρμόζει η εταιρία, εγκαθίστανται και παρακολουθούνται συστηματικά, οι αντικειμενικοί σκοποί της εταιρίας, που συνοψίζονται στο να:

 • Τηρεί τις Νομοθετικές Απαιτήσεις αφενός για τα Προϊόντα της και αφετέρου για την προστασία
  του Περιβάλλοντος και της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων της.
 • Είναι Συνεπής αλλά και Άμεση στην Εξυπηρέτηση των Πελατών
 • Ελαχιστοποιεί τα Κόστη των Αστοχιών και τις Συνέπειες των εργασιών της στο Περιβάλλον
 • Διατηρεί την Ικανοποίηση των Πελατών της σε Υψηλά Επίπεδα
 • Διατηρεί ένα Αποδοτικό Σύστημα Ποιότητας, Περιβάλλοντος & ΥΑΕ
 • Βελτιώνει Διαρκώς το Σύστημα Ποιότητας, Περιβάλλοντος & ΥΑΕ που Εφαρμόζει

Η διοίκηση της εταιρίας κάνει κατανοητή την Πολιτική της για την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την Υγεία και την Ασφάλεια στους εργαζομένους και στους συνεργάτες της:

 • Προσδιορίζοντας αναλυτικά τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του κάθε εργαζομένου στην καθημερινή του εργασία.
 • Παρέχοντας διαρκή και συστηματική εκπαίδευση σε όλο το προσωπικό της επιχείρησης, σε θέματα Ποιότητας, Περιβαλλοντικής διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας αλλά και σε θέματα σχετικά με την καθημερινή εργασία.
 • Με καθημερινές επαφές με όλους τους εργαζομένους για προβλήματα που αφορούν τους ίδιους, την επιχείρηση και τους πελάτες και το περιβάλλον.

Η πολιτική είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Για την VOSTEX
Κορδελοποιία VOSTEX Ι.Κ.Ε
20/06/2023

x
Product added successful